پروژه ۵۲ هکتاری شرکت دشت سبز غرب

شهرک گلخانه ای صفا دشت

دانشکده کشاورزی کرج

پروژه گلخانه خانم حسینی | قرچک

استان بوشهر، طراحی، ساخت و اجرای گلخانه ۸۰۰۰ متری آقای مومنی