خرید ورق ضد آتش

ورق ضد آتش

برای جلوگیری از سوختن پلیمرها  برای بالا بردن ایمنی عوامل تاخیرانداز شعله (flame retardent) به آمیزه‌های پلیمری اضافه می‌شوند. یک راه اندازه گیری میزان اشتعال پذیری شاخص «حداقل نمایه اکسیژن» یا LOI   که بر اساس استاندارد ASTM D 2863-00 است.

حداقل نمایه اکسیژن میزان درصد اکسیژن درون جو است که اجازه می‌دهد سوختن در شرایط استاندارد باشد. هر چه میزان LOI بیشتر باشد مقاومت پلیمر در برابر شعله بیشتر خواهد بود. بنابراین پلیمر خودخاموش کننده‌تر است. یک سری از عوامل تاخیر انداز شعله با ساختارهای شیمیایی متفاوت موجود می‌باشد. مکانیزم عملکرد هر یک از آن‌ها بستگی به طبیعت آمیزه خاص مورد نظر ما دارد.

ورق ضد آتش پلی کربنات

مکانیزم های خاموش شدن آتش

افزودنی‌های تاخیر انداز آتش (ضد شعله) با چند مکانیسم می‌توانند باعث خاموش شدن آتش سوزی گردند:

  • تولید یک لایه کربن: این افزودنی با تشکیل یک لایه کربن روی سطح مواد توسط تاخیر انداز آتش، پلیمر را ایزوله می‌نماید و باعث کاهش احتراق و مهار گازهای حاصل از احتراق می‌شود.
  • تولید سرما: گروه دیگر تاخیراندازها مواد معدنی آب دار می‌باشند که با انجام واکنش گرماگیر در حضور آتش باعث آزاد شدن مولکول‌های آب و سرد شدن پلیمر و کاهش فرایند سوختن می‌گردد.
  • جلوگیری از طریق فاز بخار: هنگام آتش سوزی، افزودنی‌های تاخیر انداز آتش، با پلیمر در حال سوختن واکنش می‌دهد و تولید رادیکال آزاد می‌ماید که باعث خاموش شدن شعله می‌گردد. که این مکانیسم عموما در هالوژنه‌ها اتفاق می‌افتد.