Zoeken

مسقف سازی دامداری:

برای جلوگیری از شیوع دام به بیماریهای باکتریایی ،رشد میکروب ها ، ورود حشرات و....لازم است محیط پرورش دام ها از نور کافی برخوردار بوده و همچنین عایق حرارت و غیر قابل نفوذ در برابر تغییرات جوی باشد که برای این منظور می توان از تنوع ورقهای شرکت جی لیان جی بسته به سازه طراحی شده در مسقف نمودن دامداری ها استفاده نمود