Zoeken

ورق ضد آتش :

برای جلوگیری از سوختن پلیمرها  برای بالا بردن ایمنی عوامل تاخیرانداز شعله (flame retardent) به آمیزه های پلیمری اضافه می شوند.یک راه اندازه گیری میزان اشتعال پذیری شاخص «حداقل نمایه اکسیژن» یا LOI   که بر اساس استاندارد  ASTM D 2863-00است. حداقل نمایه اکسیژن میزان درصد اکسیژن درون جو است که اجازه می دهد سوختن در شرایط استاندارد باشد. هر چه میزان LOI بیشتر باشد مقاومت پلیمر در برابر شعله بیشتر خواهد بود. بنابراین پلیمر خودخاموش کننده تر است . یک سری از عوامل تاخیر انداز شعله با ساختار های شیمیایی متفاوت  موجود می باشد. مکانیزم عملکرد هریک از آنها بستگی به طبیعت امیزه خاص مورد نظر ما دارد.

افزودنی های تاخیر انداز آتش (ضد شعله ) با چند مکانیسم می توانند باعث خاموش شدن آتش سوزی گردند : 

- تولید یک لایه کربن:

این افزودنی با تشکیل یک لایه کربن روی سطح مواد توسط تاخیر انداز آتش ، پلیمر را ایزوله می نماید و باعث کاهش احتراق و مهار گازهای حاصل از احتراق می شود.

- تولید سرما :

گروه دیگر تاخیراندازها مواد معدنی آب دار می باشند که با انجام واکنش گرماگیر در حضور آتش باعث آزاد شدن مولکولهای آب و سرد شدن پلیمر و کاهش فرایند سوختن می گردد.

- جلوگیری از طریق فاز بخار :

هنگام آتش سوزی ، افزودنی های تاخیر انداز آتش ، با پلیمر در حال سوختن واکنش می دهد و تولید رادیکال آزاد می نماید که باعث خاموش شدن شعله می گردد. که این مکانیسم عموما در هالوژنه ها اتفاق می افتد.